โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 59 ถึง 02 พ.ย. 59 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
นายสันติสุข ทิวากร
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
ชุดสีฟ้า ครูวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
28 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาเซียน
ชุดประเทศกลุ่มอาเซียน ครูสันติสุข ทิวากร
28 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดผ้าไทย ครูรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล