โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง

28 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาเซียน
ชุดประเทศกลุ่มอาเซียน ครูสันติสุข ทิวากร
28 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย
ชุดผ้าไทย ครูรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่
ชุดสีฟ้า ครูวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
01 พ.ย. 59 ถึง 02 พ.ย. 59 เข้าค่ายลูกเสือ - ยุวกาชาด
นายสันติสุข ทิวากร