ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                   ประวัติย่อของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง (นารถศิลปพิทยา) ตำบลท่าม่วง อำเภอท่า
ม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าม่วง 1”  (วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง)     ต่อมาปี พ.ศ. 2495  ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง   (นารถศิลปพิทยา)”

                    พ.ศ.2465โรงเรียนนี้เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมโดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงเป็นที่เรียน  นายอำเภอท่าม่วงในสมัยนั้นคือ นายประชุม ชัณตุนิกร  เป็นประธานในการปลูกสร้างโรงเรียน  มีท่านพระครูยติวัติวิบูลย์ (พรต โยธาพิทักษ์)  อดีตเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นผู้อุปการะ  เมื่อเปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียนเพียง 25 คน และมีครู3 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายกิมฮั้ว  เล็กบุญเซ้ง  ครูประจำการอีก 2 คนคือ นายขุนทอง  โสฬสและนายสาตร์  สำแดงเดช

                    พ.ศ. 2494 ท่านพระครูโสภณประชานารถ  เจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง กับ
นายวิรัช บุญญาลัย ได้อุทิศที่ดินให้กับทางโรงเรียนจำนวน 9 ไร่2 งาน9.5 ตารางวาได้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้นเป็นอาคารเรียนแบบ ป.02 พิเศษ (สองชั้นโดยมีขนาดกว้าง 9 เมตร  ยาว 48 เมตร ซึ่งมี 5 ห้องเรียน)

                    พ.ศ. 2499 ได้สร้างอาคารแบบกึ่งถาวรอีก1 หลัง ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 24 เมตร ได้ใช้เป็นห้องเรียนและโรงอาหาร (ขณะนี้ได้รื้อถอน และสร้างอาคารอเนกประสงค์แทน)
                    พ.ศ. 2501  ได้สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขึ้นอีก 1 หลัง  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 24 เมตร(ขณะนี้ได้รื้อถอน และสร้างเป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว)  ซึ่งใช้เป็นอาคารสหกรณ์โรงเรียน

                    พ.ศ. 2502 ได้สร้างอาคารเรียนเป็นแบบ 004  ขนาดกว้าง 8.50 เมตร ยาว 33 เมตร

                    พ.ศ. 2504  ได้ทำการต่อเติมโรงอาหารให้เป็นโรงครัว ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร
เพื่อเป็นที่ปรุงอาหารของโรงอาหาร

                    พ.ศ. 2504  สร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีก 1 หลัง  ขนาดกว้าง 7 เมตร และยาว 24 เมตรปัจจุบัน ได้ใช้เป็นโรงฝึกงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
พ.ศ. 2506  จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 965 คน  และจำนวนครูเพิ่มเป็น 35 คนอาคารเรียนที่มีอยู่เดิมจึงคับแคบ  คณะครูและกรรมการศึกษาของโรงเรียน จึงร่วมกันจัดหาเงินมาก่อสร้างอาคารต่อจากหลังเดิมทางด้านซ้ายซึ่งเป็นแบบ 004  แต่สร้างได้เพียงโครงหลังคา กับมุงหลังคาใช้เงินไป 250,000 บาท

                    พ.ศ. 2507   ได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  80,000 บาท มาสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 004 เสร็จเฉพาะชั้นบน
 
                    พ.ศ. 2508  ได้ดัดแปลงอาคารที่กำลังใช้เป็นโรงอาหารใช้เป็นห้องเรียนสำหรับชั้นเด็กเล็ก  และในบางโอกาสใช้เป็นเวทีจัดการแสดงของนักเรียนได้ด้วย  (ปัจจุบันได้รื้อถอนและสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์)
                    ต่อมาได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ 50,000 บาท  มาทำการต่อเติมชั้นล่างอาคารแบบ 004  ทางด้านซ้ายของอาคารหลังเดิมจนเสร็จเรียบร้อย  ในปีนี้โรงเรียนได้สร้างเพิงจาก ต่อทางด้านหลังของอาคารที่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2504 กว้าง 10 เมตร ยาว 24 เมตร  ไว้สำหรับจอดรถจักรยานที่นักเรียนใช้ขับขี่มาโรงเรียน

                    พ.ศ. 2509  ได้ดัดแปลงอาคารเรียนหลังที่ 1 ชั้นล่างจากไม้มาเป็นก่ออิฐถือปูนจนเสร็จเรียบร้อย  และจัดสร้างรั้วและประตูทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียน

                    พ.ศ. 2513  ได้ก่อสร้างอาคารเรียน 017  และได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากไม้เป็น ค.ส.ล.
โดยสร้างได้เฉพาะชั้นบนเท่านั้น

                    พ.ศ.  2514  ได้ต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 017 โดยเปลี่ยนจากไม้มาเป็นก่ออิฐถือปูน

                    พ.ศ. 2517  ท่านพระครูโสภณประชานารถ  เจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ได้สร้างศาลาไทยให้กับโรงเรียน 1 และได้ทำพิธีฉลองและมอบให้กับทางราชการซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2517

               พ.ศ. 2518  อาคารห้อง ป.1/1  ถูกพายุพัดพัง  และหลังคาอาคารเรียนหลังที่ 1,2 และ 3 ได้รับความเสียหาย  ซึ่งปัจจุบันได้ซ่อมแซมและใช้เป็นห้องสมุดโรงเรียน)   
                                  
                    พ.ศ. 2519  ได้รับเงินจากโครงการ พ.ป.ช.ต. มาต่อเติมชั้นล่างของอาคาร 017 ซึ่งเป็นอาคารเรียนหลังที่ 5 และในปีเดียวกันนี้ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318  โดยทางคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนจึงจัดหาเงินซื้อที่ดินจาก นายวิรัช  บุญญาลัย   เพิ่มอีก 5  ไร่  1 งาน 28 ตารางวา   และนายวิรัช บุญญาลัย  เจ้าของที่ดินได้บริจาคให้อีก 2 ไร่  เนื้อที่ของโรงเรียนทั้งหมดจึงรวมเป็น 16 ไร่3 งาน 37.5 ตารางวา

                    พ.ศ. 2520  โรงเรียนได้ต่อเติมชั้นสองและชั้นสามของอาคาร 318  (ปัจจุบันได้รื้อถอนและสร้างอาคารอเนกประสงค์แทน)
                    พ.ศ. 2526  โรงเรียนได้สร้างสนามวอลเลย์บอลขนาดกว้าง  16 เมตร ยาว 28 เมตร  พร้อมทั้งอุปกรณ์ประจำสนาม
 
                    พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้ต่อเติมห้องสมุดจากคุณหญิงจินดา อังศุโชติ    (งบพัฒนาจังหวัด)  โดยขยายจากเดิมมีขนาด 2 ห้องเรียนเป็น 4 ห้องเรียน  และได้ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียน  โดยใช้หินเกร็ดมาเทปรับพื้น ใช้เงินของโรงเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท
                    พ.ศ. 2532  ได้ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โดยมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน  และแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2534

                    พ.ศ. 2533  สร้างถนนลาดยางจากประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตกถึงมุมอาคาร 2 เป็นระยะทางยาว 125.50 เมตร กว้าง 4 เมตร เป็นเงิน 90,382 บาท (โดย ส.ส.เรวัติ สิรินุกุล)

                    พ.ศ. 2535    ได้สร้างอาคารที่ประดิษฐาน    “พระพุทธภควาสิริปัญญาประทาน”   และได้สร้างรูปหล่อหลวงพ่อนารถซึ่งคุณประทีป  เสียงหวาน  ได้สร้างให้กับโรงเรียน  โดยมูลนิธิโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงร่วมกับคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียน และกลุ่มแม่บ้านท่าม่วง

                    พ.ศ. 2536   ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดของ ส.ส.เรวัติ  สิรินุกูล   และ ส.ส.สันทัด  จีนาภักดิ์   จัดทำถนนลาดยาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  ใช้เงินกิจกรรมสหกรณ์ของโรงเรียนสร้างต่ออีก 33.5 เมตร
                    พ.ศ. 2538  ขออนุมัติรื้ออาคารเรียนหลัง 1 , 2 และ 3 เนื่องจากชำรุด ไม่ปลอดภัยแก่นักเรียน  และไม่สามารถซ่อมแซมได้  เพราะอาคารไม้  ใช้มานาน

                    พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ขนาด 3 ชั้น 18 ห้องเรียน  มีครุภัณฑ์พร้อมทุกห้องเรียน  งบประมาณ 6,049,309 บาท

                    พ.ศ. 2541  นายประสงค์  มาโนช และคณะครูร่วมกันบริจาคเงินสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงิน 93,700 บาท

                    พ.ศ. 2542  สโมสรไลออนส์ท่าม่วง  และประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างเสาธงให้โรงเรียน  เป็นเงิน 72,100 บาท  ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารเรียนแบบ สปช.2/28และคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครูร่วมกันหาเงินบริจาคสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งป้ายชื่อโรงเรียนทางด้านทิศตะวันออก  เป็นเงิน  587,679  บาท   
        
                   พ.ศ.2543 ได้รับเงินบริจาคปรับปรุงอาคารเรียน โดยการเปลี่ยนฝาผนังที่ผุพังออกแล้วเปลี่ยนใหม่ พร้อมกับเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด    
พ.ศ.2544 ได้ปรับปรุงพื้นห้องสมุด โดยได้ถมพื้นสูง 50 เซนติเมตร พร้อมปูกระเบื้องใหม่ ได้รับเงินบริจาค 40,000 บาท

                   พ.ศ.2545ได้ปรับปรุงอาคาร 2/28  โดยได้ปูกระเบื้อง พื้นอาคารชั้น 1 และ ชั้น 2 ได้รับเงินบริจาค 50,000 บาท

                   พ.ศ.2546ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจาก เทศบาลท่าม่วง สร้างเครื่องกรองน้ำสะอาด สำหรับให้นักเรียนใช้ดื่ม เป็นจำนวนเงิน 170,000 บาท

                   พ.ศ.2547ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปูกระเบื้องอาคาร 2/28 ชั้น 3 เป็นจำนวนเงิน 190,000 บาท

                  พ.ศ.2551  สร้างถนนคอนกรีตจากประตูทางเข้าด้านทิศตะวันตก  รอบสนามฟุตบอลและถนนข้างอาคารสำนักงานเป็นระยะทางยาว 125.50เมตร กว้าง 4 เมตรเป็นเงิน 90,382บาท

                  พ.ศ. 2553   ปรับปรุงโรงอาหาร โดยเปลี่ยนประตูเป็นประตูยืด ทำที่จำหน่ายอาหาร ทำที่ดื่มน้ำนักเรียน

                  พ.ศ. 2554   ปรับปรุงอาคารปฐมวัย  โดยต่อเติมหลังคาเมทันชีสด้านหน้าอาคาร ปูกระเบื้อง  ทำรั้วด้านหน้าอาคาร เป็นจำนวนเงิน 85,035  บาท ปรับปรุงอาคารหลวงพ่อนาถ  โดยทาสี  จัดทำห้องแหล่งเรียนรู้อาเซียน  ห้องเศรษฐกิจพอเพียง  หอประวัติหลวงพ่อนาถ  ห้องดนตรีสากล  ห้องดนตรีไทย
ปรับปรุงห้องส้วม โดยปรับปรุงและทาสีหลังคา  ปูพื้นกระเบื้อง เปลี่ยนอ่างน้ำ  ทาสีห้องน้ำ  เปลี่ยน
โถส้วม  ได้รับงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 300,000  บาท  ต่อเติมหลังและเทพื้นด้านข้างโรงอาหารบริเวณที่ล้างจาน

                 พ.ศ.2555  ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์  จำนวนเงิน 376,000  บาท
ได้ดำเนินการปรับในเดือนพฤษภาคม ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วมจำนวน  2 หลัง แบบองค์การหลังอาคารปฐมวัย  ตามโครงการจัดการศึกษาส้วมสุขสันต์ในโรงเรียน  เพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(HAS)ของกรมอนามัย  จำนวนเงิน  201,000   บาท  เสร็จในเดือนมีนาคม  2556

พ.ศ.2556  ได้เงินจากการจัดงาน 90 ปีศรีโลหะฯมาดำเนินการปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่า 
โดยทาสี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  เทพื้นหินขัด  ปรับห้องมุขกลางสำหรับทำเป็นหอประวัติหลวงพ่อนาถ  และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลี้ยงไกไข่  เลี้ยงปลาดุก  ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
ปลูกผัก  โรงเรียนได้จัดทำโต๊ะม้านั่งและประดูทางเข้าสนาม

                พ.ศ. 2557   ได้ทำประตูรั้วโรงเรียน  เป็นสแตนเลสจำนวน60,00  บาท  จากเงินบริจาคและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนา 325,000  บาท จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล  เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น  โปรเจคเตอร์  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ  ตู้น้ำเย็น 2  ตู้ ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบลจำนวน 500,000  บาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนดังนี้ ทาสีภายนอกอาคารเรียนแบบสปช.2/28  ปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียนแบบสปช.017(อาคารป.1-ป.2)ปรับปรุงต่อเติมรั้วโครงหลังคาเทพื้นปูกระเบื้อง และปรับปรุงห้องน้ำครูอาคารเรียนแบบสปช.3187(อาคารป.5-ป.6)
และรับงบประมาณจากสพฐ. ปรับปรุงอาคารเรียนสปช.017และอาคารอเนกประสงค์  จำนวน364,200 บาท  โดยอาคารเรียนแบบสปช.017 เปลี่ยนหลังคาเปลี่ยนเพดาน1ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ปรังปรุงหน้าต่าง  ห้องน้ำและระบบน้ำทิ้ง

                พ.ศ. 2558  ได้รับงบจากสพฐ. จัดทำสนามกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 125,000  บาท