โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยในท้องถิ่นของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ