วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยในท้องถิ่นของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ