พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าความเป็นไทยใน  ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล