ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
24
41
2
อบ.2
38
30
68
3
อบ.3
35
40
75
3
รวม อบ.
90
94
184
7
ป.1
37
44
81
3
ป.2
41
27
68
2
ป.3
30
29
59
2
ป.4
43
32
75
2
ป.5
43
39
82
3
ป.6
36
30
66
2
รวมประถม
230
201
431
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
295
615
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
24
41
2
อบ.2
38
30
68
3
อบ.3
35
40
75
3
รวม อบ.
90
94
184
7
ป.1
37
44
81
3
ป.2
41
27
68
2
ป.3
30
29
59
2
ป.4
43
32
75
2
ป.5
43
39
82
3
ป.6
36
30
66
2
รวมประถม
230
201
431
14
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
320
295
615
21
ข้อมูล  ณ  วันที่  29  มีนาคม 2562
 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
17
24
41
2
อบ.2
38
30
68
3
อบ.3
35
40
75
3
รวม อบ.
90
94
184
7
ป.1
37
44
81
3
ป.2
41
27
68
2
ป.3
30
29
59