ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
13
19
1
อบ.2
25
32
57
2
           อบ.3 37 32 69               3
รวม อบ.
90
94
184
6
ป.1
38
34
72
2
ป.2
30
39
69
2
ป.3
30
29
59
2
ป.4
39
36
75
2
ป.5
48
46
94
3
ป.6
43
30
73
2
รวมประถม
230
201
431
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
307
293
60019
 
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565