ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
วันที่ 3 มีนาคม 2566 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ด้วยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เสวยมาฆะฤกษ์ในอดีตครั้งพุทธกาลเป็นวันที่พระสงฆ์มาชุมนุมโดยที่ไม่ได้นัดหมาย เพื่อประชุมพร้อมกันครบองค์ 4 ประการ เรียกว่า วันจาตุรงคสันนิบาตและในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ในที่ประชุมสงฆ์ถือว่าเป็นการประกาศหลักอุดมการณ์และวิธีการทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันมาฆบูชาได้เวียนมาครบรอบอีกครั้งชาวพุทธทั้งหลายทุกคนได้รำลึกความสำเร็จด้วยการบำเพ็ญกุศลทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเผยแพร่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในการปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียนได้เข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นไทย
ซึ่งในปีนี้ วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 6 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,23:35   อ่าน 29 ครั้ง