ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายกิมฮั้ว เล็กบุญเช้ง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2465-31 ธ.ค. 2466
ชื่อ-นามสกุล : นายสาตร์ สำแดงเดช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ม.ค.2467 - 31 ต.ค. 2468, 1 พ.ค. 2473 -6 ต.ค. 247
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉ เหรียญเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2468 - 30 เม.ย. 2472
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพร มณีวงศ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2472 - 30 เม.ย. 2473
ชื่อ-นามสกุล : นายอิน สภาวะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 ต.ค. 2476 - 30 พ.ย.2485
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมอร สำแดงเดช
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ธ.ค.2485 -26 มี.ค.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ มิ่งสำแดง
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2486 ถึง 31 สิงหาคม 2486
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเอมอร สำแดงเดช
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กันยายน 2486 ถึง 26 มีนาคม 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ มาโนช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มีนาคม 2491 ถึง 30 เมษายน 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ทักษิณ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤษภาคม 2509 ถึง 30 สิงหาคม 2509
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ มาโนช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 สิงหาคม 2509 ถึง 4 มิถุนายน 2524
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวผานิต สุถาพร
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2524 ถึง 24 สิงหาคม 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายวาณิชย์ พงษ์ไพบูลย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2525 ถึง 14 ตุลาคม 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ สรวมนาม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ตุลาคม 2528 ถึง 31 ตุลาคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ เห็นประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2541 ถึง 21 มกราคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นางรังสิมา พานประเสริฐ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 มกราคม 2553 ถึง 28 มีนาคม 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร ทัด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2559 ถึง ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน