โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและดูแลนักเรียน ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดศร

 

ประกาศโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
เรื่อง รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดและดูแลนักเรียน
ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

         ด้วยโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง มีความประสงค์รับสมัครพนักงานทำความสะอาดและดูแลนักเรียน ในโรงเรียนตามมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ในอัตราเงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท/เดือน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน  จำนวน  ๓  อัตรา
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
                    ๑.   มีสัญชาติไทย
                    ๒.   เพศหญิง
                    ๓.   อายุตั้งแต่ ๑๘ ปีขึ้นไป
                    ๔.   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า มัธยมศึกษาปีที่ ๓  (ม.๓)
                    ๕.   สามารถทำความสะอาดอาคารเรียนในโรงเรียนและเป็นพี่เลี้ยงดูแลนักเรียน
                    ๖.   เป็นคนละเอียด รอบคอบ,มีความรับผิดชอบสูง, ตรงต่อเวลา, และมีระเบียบวินัย
                          ในตนเอง
๗.   มีใจรักงานบริการ, มนุษย์สัมพันธ์ดี, ดูแลเด็กนักเรียนได้ สามารถทุ่มเทเวลางาน
      รวมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
                    ๘.   สามารถปฏิบัติงานได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
                    ๙.   สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
                    ๑๐. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๒. หลักฐานการรับสมัคร
                    ๑.   สำเนาบัตรประชาชน                              จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๒.   สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๓.   สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา               จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๔.   ใบรับรองแพทย์                                    จำนวน  ๑  ฉบับ
                    ๕.   รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง                           จำนวน  ๒  ใบ
 
 
๓. การรับสมัคร
                    ๑.   สมัครได้ตั้งแต่วันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่  ๒๒  มิถุนายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคารสำนักงานโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง (สมัครด้วยตนเอง) 
                    ๒.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ ในวันที่  ๒๓  มิถุนายน ๒๕๖๓
                    ๓.   สอบสัมภาษณ์ วันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๓
                    ๔.   ประกาศรายชื่อและรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓
 
๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร
                    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามใบสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ลงในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตำแหน่งที่สมัคร          อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
 
                    ประกาศ  ณ วันที่  ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                                                                     
                                                                                                                                       
                                                                                                                                  ( นางเตือนใจ รักษาพงศ์ )
                                                                                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,11:23   อ่าน 3409 ครั้ง