ปฐมวัย

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวนิตยา พึงประสบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.2

นายสาธิตร บุตรดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวมารีนา จันศรี
ครู คศ.1

นางสาวจารุรรณ เปียทิพย์
ครู คศ.2

นางสาวดุจเดือน อู่อรุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1