กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอภิญญา ก้องเวหา
ครู คศ.1

นายไกรวุฒิ แสงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนันทพร ตุ้มทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสมฤทัย โคตะวินนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทัศนีย์ พัฒนมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1