กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายกิติพงษ์ บุญวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจินตนา ใจยงยืน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1