กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุมินทร์ เลาว้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพิมพ์ชนก สุขรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวเบญจพร เชื้อสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1