นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางจันทร์แรม มะรุมเครือ
ครู คศ.2

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายสาธิต บุตรดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจารุวรรณ เปี่ยทิพย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวแคทรียา นาคเนียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวจินตนา ใจยงยืน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุมินทร์ ้เลาว้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวมารีนา จันศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวพิมชนก สุขรักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา ก้องเวหา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 087-8068515

นายไกรวุฒิ แสงจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวศศิเนตร คำจุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสมฤทัย โคตะวินนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศุภาวรรณ เมฆคลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายกิตติพงษ์ บุญวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0927351726

นางสาวเบญจพร เชื้อสิงห์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0874596960

นางสาวนันทพร ตุ้มทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวทัศนีย์ พัฒนมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวดุจเดือน อู่อรุณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นายศไลรัตน์ จำเริญศรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ
ครูธุรการ

นายมนตรี ดวงแก้ว
นักการภารโรง