โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
คณะบุคลากร

นางสาวมารีนา จันศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.1

นางวรพรรณ กล่อมจิต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอุไรวรรณ รักยิ้ม
ครู คศ.2

นางสาวอภิญญา ก้องเวหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิมชนก สุขรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวจินตนา ใจยงยืน
ครูผู้ช่วย

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชร์
ครู คศ.3

นายสุมินทร์ ้เลาว้าง
ครูผู้ช่วย

นายสันติสุข ทิวากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ครู คศ.3

นางสาวแคทรียา นาคเนียม
ครู คศ.1

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.1

นางจันทร์แรม มะรุมเครือ
ครู คศ.2

นางสาวศศิเนตร คำจุ้ย
ครูผู้ช่วย

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2

นายไกรวุฒิ แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ
ครูธุรการ

นายมนตรี ดวงแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครู คศ.1

นายสาธิต บุตรดี
ครู คศ.2