โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
คณะบุคลากร

นางสาวมารีนา จันศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจารุวรรณ เปี่ยทิพย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวเบญจพร เชื้อสิงห์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ก้องเวหา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวพิมชนก สุขรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจินตนา ใจยงยืน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครู คศ.3

นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายสุมินทร์ ้เลาว้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสันติสุข ทิวากร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวแคทรียา นาคเนียม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางจันทร์แรม มะรุมเครือ
ครู คศ.2

นางสาวศศิเนตร คำจุ้ย
ครูผู้ช่วย

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายไกรวุฒิ แสงจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ
ครูธุรการ

นายมนตรี ดวงแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครู คศ.1

นายสาธิต บุตรดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวศุภาวรรณ เมฆคลี
ครูผู้ช่วย

นางสาวสมฤทัย โคตะวินนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวศุภรดา ทวีบุญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวณัฐธิดา เณรจาที
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวภา กุลทอง
ครูอัตราจ้าง

นายกิตติพงษ์ บุญวรรณ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2