โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
คณะบุคลากร

นางสาวมารีนา จันศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.1

นางวรพรรณ กล่อมจิต
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ รักยิ้ม
ครู คศ.2

นางดวงใจ มากทรัพย์
ครู คศ.3

นางสาวพิมชนก สุขรักษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิตยา พึ่งประสพ
ครู คศ.3

นางสาวจินตนา ใจยงยืน
ครูผู้ช่วย

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชร์
ครู คศ.3

นายสุมินทร์ ้เลาว้าง
ครูผู้ช่วย

นายสันติสุข ทิวากร
ครู คศ.3

นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ครู คศ.3

นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
ครู คศ.3

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.1

นางจันทร์แรม มะรุมเครือ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัย
ครู คศ.3

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2

นายคเณศวร์ เกิดผล
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ
ครูธุรการ

นายมนตรี ดวงแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายสาธิต บุตรดี
ครู คศ.2