กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวแคทรียา นาคเนียม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวศสิเนตร คำจุ้ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภาวรรรรณ เมฆคลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3