คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียว เบญพาด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พลตรีสำเริง เกิดผล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกาญจนสุตคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวัชรกาญจนภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์
ตำแหน่ง : การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันท์ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวพง มาโนช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี ชัยชื่นชอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : กำนันวิชัย ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญยาณี เอี่ยมผดุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล เรืองพยุงยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนำชัย เกียรติศิริกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ รักยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้บริหาร